Akceptēti dabas lieguma „Lubāna mitrājs” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi

2009.gada 10.februārī Ministru kabineta sēdē tika akceptēts Vides ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts „Dabas lieguma „Lubāna mitrājs” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.

Dabas liegumā tiek apvienoti 12 jau esoši dabas liegumi, papildus iekļaujot Lubāna ezeru un bioloģiski vērtīgas ezeram pieguļošas teritorijas, kopā veidojot 51 632 hektāru platību.

„Lubāna mitrājs” izveidots, lai nodrošinātu Latvijas lielākā iekšzemes mitrāju kompleksa vienotu aizsardzību, kas ir arī unikāls Eiropas un pasaules nozīmes dabas komplekss ar izcilu nozīmi daudzu īpaši aizsargājamo sugu populāciju un biotopu saglabāšanai.

Lubāns un zivju dīķi ir viena no svarīgākajām caurceļojošo ūdensputnu atpūtas un barošanās vietām valstī, kā arī viena no piecām labākajām ligzdošanas vietām 29 Eiropas īpaši aizsargājamām putnu sugām.

Dabas liegums „Lubāna mitrājs” tiks noteikts kā Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorija – Natura 2000 atbilstoši direktīvai „Par savvaļas putnu aizsardzību” (79/409/EEC) un „Par dabisko biotopu, savvaļas faunas un floras aizsardzību”(92/43/EEC).

 

Lasīt vairāk: www.daba.gov.lv

Papildus informācija: www.likumi.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *