Kā apsaimniekot un ko darīt ar neizmantotu lauksaimniecības zemi?

Par lauksaimniecībā neizmantotu zemi uzskata lauksaimniecības zemi, kas netiek izmantota lauksaimnieciskajā ražošanā, kā arī krūmājus un citu zemi (izņemot meža zemes). Personām, kuru īpašumā vai pastāvīgā lietošanā ir zeme, ir pienākums nodrošināt zemes izmantošanu atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts kadastrā reģistrētajiem zemes izmantošanas mērķiem un zemes robežu plānā iezīmētajiem lietošanas veidiem. Ja zeme aizaugusi ar kokiem vienmērīgi visā platībā, jāveic meža inventarizācija un datu aktualizācija Meža valsts reģistrā. Ja zeme tiks reģistrēta Meža valsts reģistrā, Valsts meža dienests nosūtīs informāciju par zemes lietošanas veida maiņu Valsts zemes dienestam. Zemes īpašniekam atsevišķi par zemes lietošanas veida maiņu nav jāsniedz informācija Valsts zemes dienestā.

Zemes īpašniekam pastāv sekojošas turpmākās rīcības iespējas:

  1. Attīrīt aizaugušo lauksaimniecības zemi no apauguma (kokiem un krūmiem), izņemot gadījumus, kad ar kokiem aizaugusī platība jau atbilst mežam pēc definīcijas.
  2. Veikt ieaugušā meža inventarizāciju un apsaimniekot saskaņā ar Meža likumu kā meža zemi, izmantojot nekustamā īpašuma nodokļa atlaides:
  3. Kopt un apsaimniekot ar kokiem aizaugušo platību kā plantāciju mežu (meža zeme).
  4. Turpināt zemi neapsaimniekot, tādējādi pārkāpjot Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma prasības un maksājot paaugstināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi par neapstrādātu lauksaimniecības zemi.

Veicot meža ieaudzēšanu lauksaimniecībā neizmantotā zemē, tiek veicināta zemes efektīva izmantošana, saglabājot bioloģisko daudzveidību un izmantojot lauku ainavas, rekreācijas un estētiskās īpašības. Ieaudzēto un dabiski ieaugušo mežaudžu kopšanai iespējams izmantot Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam Eiropas Savienības finansējumu pasākuma “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” aktivitātēm – jaunaudžu kopšana, jaunu instrumentu un aprīkojuma, kas paredzēts jaunaudžu kopšanai, iegāde.

 

Avots: www.mkpc.llkc.lv

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *