Nosaka meža apsaimniekošanas prasības savvaļas dzīvnieku turēšanai nebrīvē

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu “Noteikumi par meža apsaimniekošanu iežogotā meža platībā, kas izveidota dzīvnieku turēšanai nebrīvē”.

Jauno noteikumu mērķis ir iežogotajās meža platībās dzīvnieku turēšanai nebrīvē saglabāt meža ekosistēmu, nosakot atšķirīgas meža apsaimniekošanas prasības un nodrošināt meža apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ņemot vērā līdzšinējo mežsaimniecisko praksi, to iespējams panākt, nosakot atšķirīgus mežaudžu kopšanas nosacījumus, kas mazinātu dzīvnieku bojājumus un to ietekmi uz mežaudžu turpmāko attīstības gaitu, atšķirīgu kārtību un prasības meža atjaunošanai, kā arī atšķirīgus koku ciršanas nosacījumus galvenajā cirtē.

Noteikumu projekts paredz, ka koku ciršana iežogotajās meža platībās dzīvnieku turēšanai nebrīvē galvenajā cirtē būs atļauta, ja šo cirti izpilda vairākos paņēmienos izlases cirtē. Tas dos iespēju meža apsaimniekotājam, atkarībā no meža tipa un valdošās koku sugas izvēlēties izlases cirtes paņēmienu, kas radītu apstākļus, lai notiktu mežaudzes dabiskās atjaunošanās.

Tāpat noteikumu projektā ietverti nosacījumi un paredzēta meža apsaimniekošanas kārtība, kas jāievēro pēc tam, kad dzīvnieku turēšanas iežogotā platībā pārtraukta. Ja dzīvnieku turēšana iežogotā meža platībā atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtību tiek pārtraukta, dzīvnieku īpašniekam būs pienākums mēneša laikā elektroniski vai papīra formā iesniegt Valsts meža dienestā (VMD) informāciju par dzīvnieku turēšanas iežogotā meža platībā pārtraukšanu, norādot savu vārdu un uzvārdu, novietnes nosaukumu un atrašanās vietas adresi.

Ņemot vērā to, ka pēc dzīvnieku turēšanas iežogotā meža platībā būtiski mainās nogabala raksturojošie rādītāji, dzīvnieku īpašnieka pienākums būs ne vēlāk kā gada laikā nodrošināt atkārtotas meža inventarizācijas veikšanu šajā platībā un tās datus iesniegt VMD atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizāciju un Meža valsts reģistra informācijas apriti. Iežogotā meža platībā, kurā dzīvnieku turēšana pārtraukta, turpmāk mežs būs jāapsaimnieko atbilstoši Meža likuma prasībām, pamatojoties uz meža inventarizācijas rezultātiem.

Noteikumu projektā paredzētais regulējums būs attiecināms uz tiem dzīvnieku īpašniekiem, kuru īpašumā atrodas savvaļas sugas dzīvnieki, kas tiek turēti iežogotās meža platībās, lai no tiem iegūtu dzīvnieku izcelsmes produktus vai veiktu sugas selekcijas darbu. Latvijā šobrīd ir reģistrēti 68 šādu dzīvnieku īpašnieki.

 

Avots:www.zm.gov.lv

NOTEIKUMI: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40235026

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *