Izstrādāti meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi

Zemkopības ministrija izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi”, ko šodien, 9.februārī, izsludināja valsts sekretāru sanāksmē. Noteikumu projekta mērķis ir noteikt meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un jaunaudžu kopšanas nosacījumus un kritērijus, lai veicinātu augstražīgu, bioloģiski noturīgu mežaudžu izaudzēšanu, nodrošinot tautsaimniecību ar nepieciešamajiem koksnes resursiem un vienlaikus saglabājot vides ekoloģisko līdzsvaru, kā arī uzlabojot meža estētiskās īpašības un palielinot CO2 piesaisti. Noteikumu projekts meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem vienkāršos normatīvajos aktos par meža atjaunošanu, meža ieaudzēšanu, plantāciju mežiem un meža reproduktīvā materiāla izmantošanu meža atjaunošanā un ieaudzēšanā noteikto prasību ievērošanu, jo tiesiskais regulējums par šiem jautājumiem ietverts vienā noteikumu projektā.

Ja īpaši aizsargājamās dabas teritorijas aizsardzību un izmantošanu regulējošie normatīvie akti nosaka atšķirīgas prasības meža atjaunošanai, spēkā būs prasības, ko nosaka atbilstošie īpaši aizsargājamās dabas teritorijas aizsardzību un izmantošanu regulējošie normatīvie akti. Paredzēts arī nosacījums, ka meža ieaudzēšana sējot vai stādot jāveic atbilstoši teritorijas plānojumam un Meliorācijas likumā noteiktajām prasībām. Meža ieaudzēšanai plānoto platību izvērtējuma atbilstība teritorijas plānojumam bez ekonomiskās situācijas izvērtējuma dod arī papildu garantiju, lai mežs netiktu ieaudzēts bioloģiski vērtīgajos zālājos, tiktu aizsargātas ainavas, īpaši aizsargājamās sugas un biotopi.

Noteikuma projektā noteikti meža atjaunošanas termiņi visiem meža tipiem, kā arī dažiem meža tipiem mainīts meža atjaunošanas termiņš. Normatīvā akta projekts nosaka, ka atjaunotajai vai ieaudzētajai mežaudzei jāatbilst koptas mežaudzes kritērijiem ne vēlāk kā desmitajā gadā pēc mežaudzes atzīšanas par atjaunotu vai ieaudzētu, ja mežaudzes valdošās koku sugas koki ir skuju koki, un ne vēlāk kā piektajā gadā, ja mežaudzes valdošās koku sugas koki ir lapu koki. Šāda prasība meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam uzliek pienākumu kopt atjaunoto vai ieaudzēto mežaudzi noteiktā laikā pēc tās atjaunošanas vai ieaudzēšanas, vienlaikus dodot iespēju izvēlēties optimālu mežaudzes kopšanas laiku konkrētajā platībā, lai veidotu augstražīgas, bioloģiski noturīgas mežaudzes un palielinātu iegūstamo kokmateriālu preces vērtību. Tāpat noteikumu projekts paredz, ka meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas, atjaunoto un ieaudzēto jaunaudžu kopšanas pārbaudes Valsts meža dienests (VMD) veic izlases veidā. Tā tiek samazināts administratīvais slogs VMD darbiniekiem un meža īpašniekiem uzlikta lielāka atbildība par izpildīto darbu un iesniedzamās informācijas kvalitāti.

Lai samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdens ekosistēmām, ierobežotu saimniecisko darbību applūstošajās teritorijās, kā arī saglabātu apvidum raksturīgo ainavu, noteikumu projektā ietverti papildu nosacījumi, kas nosaka teritorijas, kurās ieaudzētās mežaudzes nereģistrē par plantāciju mežiem. Savukārt, lai samazinātu administratīvo slogu, kā arī ievērojot plantāciju meža audzēšanas mērķi un nosacījumus, noteikumu projektā nav paredzēts, ka koku ciršanai saņemams apliecinājums, bet ietverts nosacījums, ka meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir katru gadu, pirms sākt koku ciršanu plantāciju mežā, bet ne biežāk kā reizi gadā par koku ciršanu paziņot VMD.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Avots:www.zm.gov.lv

Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *