Ieskats lekcijā par dabas aizsardzības telpiskās plānošanas pilnveidošanu LVM

Šā gada 14. martā Meža fakultātes 16.auditorijā notika AS “Latvijas valsts meži” (LVM) vides plānošanas vadītājas Lailas Šicas lekcija: Ekomeži un dabas aizsardzības telpiskās plānošanas pilnveidošana AS “Latvijas valsts meži”. Vides plānošanas vadītāja Laila Šica – biologs pēc izglītības, meža nozarē strādā vairāk kā 20 gadi. Pirms kāda laika AS “Latvijas valsts meži” pārstāve jau bija viesojusies Meža fakultātē, lai pastāstītu par vides pārvaldību savā uzņēmumā, šoreiz lekcijas tēma – dabas aizsardzības, rekreācijas, mežsaimniecības teritorijas un Ekomeži.

LVM teritorijas funkcionālais zonējums ir izstrādāts katrai apsaimniekošanas vienībai -mežsaimniecībai – piecu gadu periodam kā mežu apsaimniekošanas taktiskā plāna pielikums. Tas atspoguļo LVM ekoloģisko, ekonomisko un sociālo mērķu sasniegšanai svarīgāko teritoriju izvietojumu telpā. Dalījums funkcionālajās zonās ir noteikts visām zemju kategorijām (ne tikai mežiem). Zonējums tiek aktualizēts ik gadu reizē ar meža apsaimniekošanas plānu. Dabas aizsardzības zonā ietilpst teritorijas, kuru apsaimniekošanas galvenais mērķis ir dabas daudzveidības saglabāšana.

Lai identificētu bioloģiskajai daudzveidībai būtiskākās teritorijas un nodrošinātu dabas aizsardzības mērķa sasniegšanu, LVM izstrādāja kritērijus bioloģiski vērtīgāko mežaudžu iekļaušanai dabas aizsardzības zonā. Ņemot vērā šos kritērijus un LVM rīcībā esošo informāciju par valdījumā esošās teritorijas galvenajām dabas vērtībām, ir noteikta dabas aizsardzības zona. Dabas aizsardzībā zonā iekļautas ar likumu noteiktās aizsargājamās dabas teritorijas, t. sk. Natura2000 teritorijas, mikroliegumi, īpaši aizsargājami meža iecirkņi, kur sastopamas Latvijas un Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo sugu atradnes un biotopi.

Pavisam kopā LVM apsaimniekojamos mežos rekreācijas teritorijas aizņem 75,1 tūkst. ha jeb 4,6% no visu zemju kopplatības. Katrai no šīm teritorijām tiek izvērtēta rekreācijas vērtība, apmeklētāju plūsmas virzība, kā arī meža apsaimniekošanas plānu publiskās apspriešanas laikā tiek noskaidrots vietējās sabiedrības viedoklis par konkrētās teritorijas nozīmīgumu. Lai mazinātu meža apsaimniekošanas darbību ietekmi uz šīm teritorijām, šīs teritorijas apsaimniekošana tiek veikta saskaņā ar individuālo apsaimniekošanas plānu, kas nodrošina rekreācijas un ainavisko vērtību saglabāšanu vai uzlabošanu.

 

Lasīt vairāk:www.mf.llu.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *