Somijā gatavo būtiskas izmaiņas meža likumdošanā

2014.gadā Somijā spēkā stāsies grozījumi Meža likumā, kas paredz atcelt līdzšinējos noteikumus par to, kādā vecumā veicama galvenā cirte. Grozījumi vērsti uz to, lai palielinātu meža īpašnieku izvēles brīvību un tajā pašā laikā arī atbildību par savā īpašumā esošo resursu saprātīgu apsaimniekošanu.

Kā paskaidrojis Somijas mežzinātnes institūta (Metla) zinātniskais līdzstrādnieks Timo Leinonens, Meža likuma aktualizēšanas nepieciešamību veicinājusi meža īpašnieku mērķu un darba apstākļu maiņa meža sektorā. Somijā ir vairāk kā 600 000 meža īpašnieku, kur katram ir savi nolūki attiecībā uz meža resursu izmantošanu. Likuma grozījumu pamatdoma ir samazināt mežsaimniecisko darbību detalizētu regulēšanu un vienlaikus atcelt ierobežojumus attiecībā uz mežaudzes vecumu un koku vidējo caurmēru, izstrādājot galvenās izmantošanas cirtes. Tas meža īpašniekiem sniegs iespēju lēmumus turpmāk pieņemt pašiem, par to, kad un kādā intensitātē veicama mežizstrāde, kas arī ir reformas pamatmērķis – stimulēt meža īpašniekus aktīvāk veikt savā pārvaldībā esošo mežu apsaimniekošanu, tādējādi paaugstinot mežu produktivitāti.

Meža likuma grozījumu projekts paredz ieviest salīdzinoši diversificētākas meža apsaimniekošanas metodes. Tas ļaus krietni elastīgāk īstenot, piemēram, grupu izlases cirtes un jaunu mežaudžu izveidi ar dažāda vecuma struktūru, kā rezultātā palielināsies arī mežu bioloģiskā daudzveidība.

Likuma aktualizēšana gan nenozīmēs pilnīgu rīcības brīvību privātajos mežos. Pēc galvenās izmantošanas ciršu izstrādes meža īpašniekam jāparūpējas par meža atjaunošanu, savukārt veicot starpcirtes, saglabājamai audzei jāatbilst noteiktiem kritērijiem gan apjoma, gan kvalitātes ziņā.  Lai nodrošinātu ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principu ievērošanu, tāpat grozījumi paredz daudz konkrētākas minimālās prasības attiecībā uz mežsaimniecisko darbību veikšanu. Tādējādi likums noteiks zināmas robežas, kuru ietvaros meža īpašnieki varēs veikt mežsaimnieciskās darbības pēc saviem ieskatiem.

Meža likuma grozījumu projekts tapis trīs gadu garumā, tāpēc tā izstrādes laikā ņemtas vērā visu iesaistīto pušu intereses, iebildumi un priekšlikumi. Piemēram, Somijas vides ministrija šī projekta izstrādes laikā izteica kritiku par nepietiekamu ekoloģiskās ietekmes izvērtējumu un plānoto pasākumu ietekmi uz mežu bioloģisko daudzveidību. Šī norāde ņemta vērā un vides ietekmes novērtējums veikts 2012.gada nogalē.

Tiek sagaidīts, ka mežsaimniecisko iespēju paplašināšanās stimulēs pasīvos un kritiski noskaņotos meža īpašniekus aktīvāk veikt savu īpašumu apsaimniekošanu un izmantošanu, kā arī piegādāt lielākus koksnes apjomus tirgum. No privāto mežu īpašniekiem patlaban Somijas kokrūpniecības uzņēmumi iepērk vairāk nekā 60% nepieciešamo koksnes izejvielu. Neskatoties uz to, ka koksnes pārstrādes apjomi pēdējo gadu laikā Somijā samazinājušies, kopumā meža nozarē joprojām ir vajadzība pēc dažāda veida koksnes resursiem lielos apjomos. Mežrūpniecības uzņēmumi turpina izstrādāt arvien jaunus produktus. Tāpat aizvien vairāk koksnes resursu nepieciešams bioenerģētikas sektorā, kas nepārprotami liecina par to, ka koksnes patēriņš tuvākajos gados Somijā tikai pieaugs. Komerciālos nolūkos veikto ciršu apjoms pēdējos pāris gados Somijā sastāda aptuveni 52 miljonus kubikmetru. Saskaņā ar Nacionālo meža programmu līdz 2015.gadam ikgadējo ciršanas apjomu valstī var palielināt par 10 – 15 miljoniem kubikmetru. Caur likumdošanu un normatīvu regulējumiem plānots radīt labvēlīgus nosacījumus meža nozares tālākai attīstībai. Paredzēts, ka jaunais Meža likums paaugstinās privāto mežu īpašnieku interesi veikt aktīvāku savu īpašumu apsaimniekošanu un koksnes pārdošanu. Tas, savukārt, sekmēs efektīvu koksnes pārstrādes uzņēmumu nodrošināšanu ar nepieciešamiem resursiem un priekšnosacījumu veidošanos jaunām investīcijām šajā tik nozīmīgajā tautsaimniecības sektorā.

 

Raksts: «Абсолютной свободы не будет даже в собственных лесах», Лесной портал Карелии, publ. 25.04.2013

Avots: http://forest-karelia.ru/?id=736

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *