Kā zemes īpašniekam nekļūdīties, cērtot to, kas aug ārpus meža

Pēdējos mēnešos vērojama zemes īpašnieku aktivitāte, novācot koku un krūmu apaugumu no lauksaimniecības zemēm, un arī atsevišķos gadījumos strīdi ar valsts iestādēm, kas uzliek sodu par nelikumīgām darbībām. Latvijas Meža īpašnieku biedrība vērsās Zemkopības ministrijā un lūdza precizēt, kā zemes īpašniekam būtu jārīkojas, novācot apaugumu, lai nepārkāptu kādu normatīvo aktu.

Ja zemes īpašnieks vēlas novākt koku apaugumu no platībām, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tad koki jācērt saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumiem Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”.  Atļauja (apliecinājums) ciršanai no Valsts meža dienesta par šādām aizaugušām platībām nav jāsaņem. Atsevišķos gadījumos varētu būt nepieciešama atļauja no pašvaldības – ja cērtamā platība ir ciema teritorijā, īpaši aizsargājamās teritorijās, ūdensobjektu aizsargjoslās, Baltijas jūras piekrastes teritorijās, lieli koki vecu mājvietu tuvumā, u.c. gadījumos, kas aprakstīti minētajos MK noteikumos. Ja zemes īpašnieks vēlēsies iegūtos kokmateriālus transportēt pa koplietošanas ceļiem vai pārdot, tad viņam, tāpat kā tas notika līdz šim, pašam būs iespēja aizpildīt vienkāršu veidlapu, kura dota noteikumu pielikumā.

Ja zemes īpašnieks plāno veikt jaunu meža inventarizāciju, tad jārēķinās ar to, ka inventarizācijas veicējam inventarizācijas datos ir jāiekļauj viss, kas atbilst meža definīcijai, t.sk. arī tas, kas aug uz lauksaimniecības zemes. Ja zemes īpašnieks nevēlas uz lauksaimniecības zemes augošos kokus turpināt audzēt kā mežu, tad tas ir jānocērt saskaņā ar noteikumiem par koku ciršanu ārpus meža, pirms pasūtīt jaunu meža inventarizāciju.

Ja zemes īpašnieks vēlas nocirst aizaugušas platības, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētas kā krūmāji, tad to droši var darīt tajos gadījumos, ja tur aug tikai krūmi, nevis koki. Ja krūmāju veido koki un tas atbilst meža definīcijai, tad tas ir meža likuma objekts, kuru uzrauga Valsts meža dienests. Tāpat jāņem vērā, ka uz krūmājiem nav attiecināms Meža likuma 3.panta 4.daļa, kas nosaka, ka tikai lauksaimniecības zemē, kokus cērt saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu ārpus meža.

 

Raksts: “Kā nekļūdīties, cērtot to, kas aug ārpus meža”, Latvijas Meža īpašnieku biedrība, publ. 09.04.2015

Avots:http://www.mezaipasnieki.lv/lv/jaunumi/k%C4%81_nek%C4%BC%C5%ABd%C4%ABties,_c%C4%93rtot_to,_kas_aug_%C4%81rpus_me%C5%BEa/

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *