Jaunajā ES meža stratēģijā uzsvars likts uz mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu

Jaunajā ES meža stratēģijā uzsvars ir jāliek uz mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, atbalstot izejvielu efektīvu izmantošanu un veicinot meža nozares konkurētspēju, lai radītu jaunas darbavietas, teikts neleģislatīvajā rezolūcijā, kuru Eiropas Parlaments pieņēma otrdien.

“Jaunā meža stratēģija ir sen gaidītā atbilde uz arvien augošajām prasībām mežu nozarē un uz svarīgām sabiedriskām un politiskām izmaiņām, kas notikušas pēdējos 15 gadus. Mežrūpniecībai ir liels potenciāls radīt darbavietas un stimulēt izaugsmi. Tādēļ jaunajai stratēģijai ir jāveicina ilgtspējīga koksnes un citu mežsaimniecības materiālu izmantošana, neuzliekot birokrātisku slogu mežu īpašniekiem un nozarei kopumā”, teica rezolūcijas sagatavotāja Elizabete Kēstingere (EPP, AT).

ES ir vajadzīga jauna visaptveroša stratēģija, lai risinātu pārrobežu apdraudējumus, kā meža ugunsgrēki, klimata pārmaiņas, dabas katastrofas vai invazīvas svešzemju sugas, kā arī, lai attīstītu uz koksnes resursiem balstītas rūpniecības nozares un uzlabotu koksnes, korķa un tekstilšķiedras izejmateriālu efektīvu izmantošanu. Tādējādi palielināsies ES mežsaimniecības konkurētspēja, uzlabosies koksnes resursu pietiekamība, samazināsies tirdzniecības bilances deficīts un tiks veicināta nodarbinātība, saka EP rezolūcijā, ko pieņēma ar 566 balsīm par, 66 – pret un 45 – atturoties.

EP deputāti atbalsta Eiropas Komisijas plānu ciešā sadarbībā ar ES dalībvalstīm, vietējām pārvaldes iestādēm un mežu īpašniekiem izstrādāt mērķtiecīgu un objektīvu kritēriju kopumu ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai. Tomēr deputāti arī uzsver, ka par konkrētu pasākumu veikšanu atbildība jāuzņemas dalībvalstīm, un šī nozare nav jāpakļauj ES kopējam regulējumam, teikts rezolūcijā. Jāpalielina mežu nozares produktu izmantošana ES iekšējā enerģijas ražošanā, saka deputāti, taču vienlaikus viņi prasa precizēt, cik liela ietekme uz siltumnīcefekta gāzu veidošanos ir dažādiem meža biomasas izmantojumiem enerģijas ražošanā, kā arī noskaidrot, kurš no izmantošanas veidiem varētu būt vislabvēlīgākais klimata pārmaiņu aizkavēšanai.

Lai radītu jaunas produktu nišas un nodrošinātu pieejamo resursu racionālāku izmantošanu, EP deputāti iesaka Komisijai un dalībvalstīm:

  • izmantot ES programmas pētniecības un izstrādes jomā (piemēram, “Apvārsnis 2020”) un sekmēt mērķtiecīgus pētījumus par izmaksu ziņā efektīviem risinājumiem attiecībā uz jauniem, inovatīviem koka izstrādājumiem,
  • pievērst uzmanību ilgtermiņa datu kopumam jaunizveidotajā Eiropas mežu informācijas sistēmā, lai labāk izprastu tendences mežsaimniecības nozarē, un šajā nolūkā izmantot programmu Copernicus un citas ES iniciatīvas kosmosa jomā,
  • izveidot jaunas apmācību programmas jaunajiem mežsaimniekiem un izmantot visus pieejamos ES instrumentus un fondus, lai piesaistītu jauniešus mežsaimniecības nozarei.

EP deputāti aicināja Komisiju pabeigt ES kokmateriālu un koka izstrādājumu regulas pārskatīšanu. Regulas mērķis ir cīnīties pret nelikumīgu mežizstrādi un nelegālu kokmateriālu iepludināšanu Eiropas tirgū, un izstrādāt rīcības plānu atmežošanas un mežu degradācijas jomā.

 

Raksts: “Jaunā ES meža stratēģija: labāka mežu apsaimniekošana sekmēs nodarbinātību laukos”, Eiropas Parlaments, publ. 28.04.2015

Avots: http://www.europarl.europa.eu/news/lv/news-room/content/20150424IPR45802/html/New-EU-forest-strategy-better-management-can-boost-rural-jobs-say-MEPs

PAPILDU INFORMĀCIJA

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *