Apspriež Dabas aizsardzības pārvaldes valdījumā esošo mežu apsaimniekošanu

Dabas aizsardzības pāvaldes darbinieki (sadarbībā ar  NAT-PROGRAMME projektu) maija vidū  sanāca kopā, lai diskutētu un pārrunātu, kā tālāk saimniekot Dabas aizsardzības pārvaldes valdījumā esošajos mežos, kas vēl pavisam nesen tika izmantoti atbilstoši tradicionālajai mežsaimniecībai – stādītas monokultūras,  kopšana veikta, pirmkārt, domājot par nākotnē iegūstamo audzes krāju, kā arī cirstas kailcirtes koksnes ieguvei. Izvēle – turpināt saimniekot pa vecam, vai tomēr balstīties uz citiem kritērijiem? Atbilde vajadzīga, lai šo mērķi iekļautu NAT-PROGRAMME projekta NATURA 2000 teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas topošajā programmā, kas noteiks prioritātes periodam līdz 2025.gadam.

Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektore S. Bērziņa atzīmēja, ka kopumā iestādē nav šaubu par to, ka tās  valdījumā esošie valsts meži ir saglabājami un apsaimniekojami bioloģiskajai daudzveidībai. Pārvaldes valdījumā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās meži atrodas tikai nacionālajos parkos un valsts rezervātos.

Sanāksmes dalībnieki uzsvēra, ka, saimniekojot savos mežos, ir stingri jānošķir atšķirīgie termini – mežsaimnieciskā darbība, kuras mērķis ir strādāt koksnes ražas iegūšanai, un meža  apsaimniekošana, kuras mērķis ir bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un veicināšana. Saruna vairāk raisījās tieši par tām mežaudzēm, kuras pašreiz  neatbilst aizsargājamam meža biotopam, un šādās vietās, atbilstoši normatīvajiem aktiem, pieļaujama meža tradicionālā apsaimniekošana. Tāpēc, izstrādājot nacionālo parku meža apsaimniekošanas plānus, būtu skaidri jāapzinās Pārvaldes meža politika un stratēģiskie mērķi.

Diskusijas gaitā visi vienojās, ka Dabas aizsardzības pārvaldes valdījumā esošajos mežos apsaimniekošanas prioritāte ir aizsargājamu biotopu saglabāšana, un, balstoties uz ekoloģiskajiem principiem, to kvalitātes uzlabošana, platības palielināšana, izvēloties, kuru biotopu attīstību veicināt, un atbilstoši izvēlētajām prioritātēm, atjaunot mērķa biotopus. Atbilstoši meža nozares normatīvo aktu nosacījumiem, nacionālo parku valstij piederošajos mežos turpmāk varētu veikt tikai citas cirtes, kuru mērķis būtu aizsargājamu meža biotopu agregācija (koncentrēšana); audzes struktūras un sastāva dažādošana, un citi biotopa kvalitātes uzlabošanai nepieciešami pasākumi. NAT-PROGRAMME projekta eksperte Sandra Ikauniece uzsvēra, ka katram nacionālajam parkam būs savas prioritātes aizsargājamo meža biotopu apsaimniekošanā, un plānotā programma nepiedāvās detālas rīcības nogabalu līmenī, bet ieteiks konkrētus mērķa biotopus, kuri prioritāri jāatjauno un atbilstoši jāapsaimnieko konkrētā Natura 2000 teritorijā.

 

Raksts: “Apspriež Dabas aizsardzības pārvaldes valdījumā esošo mežu apsaimniekošanas stratēģiskos mērķus”, Dabas aizsardzības pārvalde, publ. 16.05.2015

Avots: http://nat-programme.daba.gov.lv/public/lat/jaunakas_zinas1/98/

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *