Šonedēļ diskutē par dabas aizsardzības plāniem vairākās ĪADT Kurzemes teritorijā

Šonedēļ Kurzemē notiks vairāku dabas aizsardzības plānu izstrādes uzraudzības grupu pirmās sanāksmes. Uzraudzības grupas sastāvā tiek iekļauti pārstāvji no ieinteresētajām pusēm, tai skaitā zemes īpašnieki un pašvaldība, tādejādi nodrošinot dažādu viedokļu un interešu uzklausīšanu, izstrādājot teritoriju dabas aizsardzības plānus. Jau ziņots, ka Dabas aizsardzības pārvalde uzsākusi dabas aizsardzības plānu izstrādi 15 īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām (ĪADT) Latvijā – dabas parkiem “Abavas senleja” un “Bernāti”, dabas liegumiem – “Druviņu tīrelis”, “Pluču tīrelis”, “Nagļu un Ansiņu purvs”, “Maņģenes meži”, “Ziemupe”, “Zvārde”, “Jaunanna”, “Ukru gārša”, „Ances purvi un meži”, „Pilskalnes Siguldiņa” un trīs aizsargājamo ainavu apvidiem “Veclaicene”, „Augšzeme” un „Vecpiebalga”.

Dabas aizsardzības plāns nosaka nepieciešamos dabas aizsardzības pasākumus un pieļaujamo saimniecisko darbību konkrētajai teritorijai. ĪADT dabas aizsardzības plānus izstrādā noteiktam laika posmam (parasti 7-15 gadi), un šī dokumenta uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un citas intereses, tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Dabas aizsardzības plānu izstrādes procesu uzrauga Dabas aizsardzības pārvalde, savukārt to apstiprina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Dabas aizsardzības plāni ir rekomendējoši teritorijas plānojumiem un teritorijas apsaimniekotājiem.

Līdztekus dabas aizsardzības plānu izstrādei, Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plānošanas departamentu uzsākusi koncepcijas un vadlīniju izstrādi, lai vienkāršotu dabas aizsardzības plānu integrāciju vietējos teritorijas plānojumos. Šobrīd Latvijā nav vienotas telpiskās plānošanas sistēmas dabas aizsardzības un teritorijas attīstības plānošanas jomās. ĪADT dabas aizsardzības plāni un individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi top atrauti no vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, kurā iekļauti pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Lai šo praksi mainītu, tiks uzsāktas sarunas ar pašvaldībām, kuru teritorijās atrodas tās ĪADT, kurās uzsākta dabas aizsardzības plānu izstrāde. Plānots, ka vismaz sešās teritorijās tiks uzsākta dabas aizsardzības prasību un plāna sadaļu iekļaušana teritorijas attīstības plānošanas dokumentos, izmantojot koncepcijā un vadlīnijās izstrādātos risinājumus.

Papildus informācija par izstrādes procesā esošiem dabas aizsardzības plāniem, kā arī informācija par projekta “Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā” aktivitātēm lasāma šeit: http://integralplan.daba.gov.lv/

 

Raksts „Kurzemē diskutēs par dabas aizsardzības plāniem vairākām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, Dabas aizsardzības pārvalde, publ. 15.06.2015

Avots: www.varam.gov.lv

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *