Pieņem jaunu kārtību ietekmes uz Natura 2000 teritorijām novērtējumam

Otrdien, 19.aprīlī, Ministru Kabinets akceptēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu „Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)”.

Noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā novērtējama paredzēto darbību ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000, precizēta novērtējuma līdzšinējā veikšanas kārtība, precizētas un papildinātas normas, kas nosaka novērtējuma ziņojumā iekļaujamo informāciju un novērtējuma veikšanai izmantojamos kritērijus, precizēta kārtība, kādā Vides pārraudzības valsts birojs sniedz atzinumu par novērtējuma ziņojumu un no jauna iekļauts nosacījums par atzinumā iekļaujamo informāciju. Noteikumu projekts precizē jau atbilstoši esošajiem noteikumiem spēkā esošo kārtību, kādā sagatavo informatīvo ziņojumu par paredzēto darbību vai plānošanas dokumenta īstenošanu un iesniedz to Ministru kabinetā lēmuma pieņemšanai, kā arī precizē informatīvajā ziņojumā iekļaujamo informāciju.

Tāpat izmaiņas noteikumu projektā paredz, ka ierosinātājam turpmāk vienmēr būs jārīko novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme, jo līdzšinējais regulējums nenodrošināja pilnvērtīgu sabiedrības iesaisti paredzētās darbības un tās novērtējuma ziņojuma apspriešanā.

Ietekme uz Natura 2000 teritoriju tiks novērtēta, ņemot vērā to, kā paredzētā darbība ietekmēs teritoriju, tās ekoloģiskās funkcijas, integritāti un izveidošanas un aizsardzības mērķus. Natura 2000 teritorijas izveidošanas un aizsardzības mērķis ir to īpaši aizsargājamo sugu un biotopu un Eiropas Savienības prioritāro sugu un biotopu aizsardzība.

Pēc noteikumu stāšanās spēkā tie būs saistoši pašvaldībām, komersantiem, un citām institūcijām vai iestādēm, kuras ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā ir darbības ierosinātājs, kā arī vides biedrībām, nodibinājumiem, kā arī iedzīvotājiem.

 

Lasīt vairāk:www.mk.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *