Tiks noteikta kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi Ministru Kabineta (MK) noteikumu projektu „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz un anulē atļauju tās ierīkošanai”, kas 2.augustā izsludināts valsts sekretāru sanāksmē. Noteikumu projekts noteiks, kāda būs kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā un atļaujas izsniegšanai un anulēšanai.

Noteikumu projekts paredz, ka atļauju lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) ierīkošanai izsniegs tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas atmežojamais meža īpašums vai valdījums. Atļaujas saņemšanai meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs pašvaldībai iesniegs iesniegumu, pievienojot kartogrāfisko materiālu, kuru izgatavojis mērnieks. Iesniegumā būs jānorāda informācija par ierīkojamās LIZ atrašanās vietu – nekustamā īpašuma nosaukums, nekustamā īpašuma kadastra numurs, zemes vienības kadastra apzīmējums, meža kvartāla numurs, meža nogabala numurs vai arī informācija par kompensētās mežaudzes platību un ieaudzēšanas vietu, ja atmežojamo platību kompensē, mežu sējot vai stādot citā vietā.

Ja LIZ ierīkošana ir atļauta ar ikreizēju MK rīkojumu, iesniegumam jāpievieno arī īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija. Pašvaldībai meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja plānotā iecere būs jāsaskaņo ar Valsts vides dienestu, ja darbība plānota īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, un Dabas aizsardzības pārvaldi. Vienlaikus pašvaldībai būs jāiesniedz pieprasījums Valsts meža dienestā (VMD) atmežošanas kompensācijas aprēķinam.

Iecerēts, ka atļaujas derīguma termiņš būs trīs gadi. Pašvaldība pēc darbības ierosinātāja pamatota pieprasījuma varēs pagarināt atļaujas derīguma termiņu vēl par trim gadiem. Lēmumu anulēt atļauju pašvaldība varēs pieņemt, ja pārbaudē konstatēs, ka darbības ierosinātājs nav pienācīgi veicis atmežošanas cirti un atmežotās platības zemes lietošanas kategorija neatbilst LIZ kritērijiem. Atļauju anulējot, norādītās platības zemes lietošanas kategorija tiks noteikta tāda, kāda tā bija pirms atļaujas izdošanas.

Iecerēts, ka noteikumi stāsies spēkā 2013.gada 1.janvārī.

 

Avots:www.zm.gov.lv

Lasīt vairāk:www.mk.gov.lv

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *