Medību likuma grozījumi sākuši ceļu uz Saeimu

Saskaņošanā starp ministrijām nodoti zemnieku iniciētie grozījumi Medību likumā, kuru mērķis ir ierobežot savvaļas dzīvnieku postījumus lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Ar šiem grozījumiem plānots noteikt, ka zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir atbildīgs par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem un zaudējumiem savā īpašumā (valdījumā) esošajās zemēs, ja medību tiesības nav nodotas citam medību tiesību lietotājam. Ja medību tiesību īpašnieks medību tiesības nodod citam medību tiesību lietotājam, pušu pienākumus un tiesības nosaka medību tiesību nodošanas līgumā. Ja medību tiesību nodošanas līgumā nav paredzēts citādi, zemes īpašnieka vai lietotāja pienākums ir savā īpašumā valdījumā vai lietošanā esošajā zemē nodrošināt aizsardzības pasākumus pret medījamo dzīvnieku postījumiem, ciktāl tas nav pretrunā ar vides un dabas aizsardzības prasībām, un par tiem informēt arī medību tiesību lietotāju.

Medību tiesību lietotāja pienākums ir medīt medību iecirknī, nodrošinot medību resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Zemes īpašnieka, tiesiskā valdītāja, infrastruktūras objektu apsaimniekotāja un medību tiesību lietotāja pienākums ir nodrošināt nekavējošu savstarpēju informācijas apmaiņu par konstatētajiem medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem.

Ministru kabinetam ne vēlāk kā līdz 2013. gada 31. decembrim jānosaka medījamo dzīvnieku sugas, medību termiņi, kā arī gadījumi, kad iespējamas medības ārpus medību termiņiem; medību papildu ierobežojumu noteikšanas kārtība; nomedītā dzīvnieka pārvietošanas kārtība, medību vadītāja pienākumi un tiesības, šķirnes medību suņu apzīmēšanas kārtība un izmantošana medībās; kārtība, kādā rīkojas ar medījamiem dzīvniekiem, kuru bojāejas iemesls nav medīšana, ķeršana vai turēšana nebrīvē; medību iecirkņu izveidošanas un reģistrēšanas kārtība, kā arī kritēriji medību platību atzīšanai par vienlaidu medību platību; medību tiesību aprite, reglamentējot medību tiesību īstenošanas, nodošanas, iznomāšanas, kā arī medību tiesību nodošanas un iznomāšanas atsaukšanas kārtību; kārtība, kādā nosaka maksu par medību tiesību izmantošanu valstij piekrītošās vai piederošās medību platībās; kārtība, kādā publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā medī nelimitētos medījamos dzīvniekus; medību atļauju izsniegšanas kārtība, valsts nodevas apmēru un samaksas kārtība par mednieka apliecības, loka mednieka apliecības, medību vadītāja apliecības mednieka sezonas kartes un nomedīšanas atļaujas izsniegšana, kā arī par atļaujas izsniegšanu ārvalstu medniekam medīt Latvijas teritorijā un mednieka sezonas kartes izsniegšanas kārtība.

Ministru kabinetam būs jāvienojas arī par kārtību, kādā nosaka medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apmēru lauksaimniecībai, mežsaimniecībai, meliorācijas sistēmām un infrastruktūras objektiem, postījumu pakāpi un to noteikšanas kritērijus, kā arī rīcību šajos gadījumos; kārtību un nosacījumus medību atļaujas izsniegšanai medījamo dzīvnieku medīšanai postījumu vietās; kārtību, kādā nosaka to materiālo zaudējumu apmēru, kurus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai nodarījuši medījamie dzīvnieki; kārtību, kādā maksā valsts nodevu par medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjoma noteikšanu un nodarīto zaudējumu aprēķinu; medību koordinācijas komisijas sastāvu, tiesības un pienākumus, kā arī kārtību, kādā nosaka pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai.

 

Avots: Žurnāls “AGRO TOPS” (Jūlijs, 2012)

Likumprojekts “Grozījumi Medību likumā”

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *