Lielo mežu īpašniekiem būs jāizstrādā meža apsaimniekošanas plāns

Lai nodrošinātu koksnes resursu maksimāli vienmērīgu un ilgtspējīgu izmantošanu, radot labvēlīgu vidi ekonomikas attīstībai, saglabājot meža ekoloģisko vērtību un apmierinot sabiedrības sociālās vajadzības, saeimā akceptēti Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotie noteikumi par meža apsaimniekošanas plāna izstrādāšanu. Noteikuma projektā ietverti nosacījumi par meža apsaimniekošanas plāna saturu, izstrādes un apstiprināšanas kārtību, kā arī derīguma termiņu.

Meža īpašniekiem pienākumu izstrādāt plānu, ja kopējā apsaimniekojamā meža platība pārsniedz 10 000 ha, paredz Meža likuma 32.panta redakcija, kas stāsies spēkā ar 2015.gada 1.janvāri. Šī panta nosacījumi attiecas arī uz pašvaldību mežiem, kuru kopējā apsaimniekojamā meža platība pārsniedz 10 000 ha. Pārējiem meža īpašniekiem šāda plāna izstrāde nav obligāta, ja vien netiek plānotas ainavu cirtes, kur šādu nepieciešamību nosaka Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā” 45.2.apakšpunkts.

Paredzēts, ka plānu izstrādā, pamatojoties uz meža inventarizācijas datiem, laika posmam līdz desmit gadiem. Meža likums nosaka, ka, plānojot meža apsaimniekošanu, meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāievēro koksnes resursu maksimāli vienmērīga un ilgtspējīga izmantošana, meža ražības un vērtības saglabāšana un paaugstināšana, paredzot arī nosacījumu, ka, apsaimniekojot mežu, meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir ievērot vispārējās dabas aizsardzības prasības, lai nodrošinātu meža bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, saglabātu meža spēju pasargāt augsni no erozijas, pasargātu virszemes un pazemes ūdeņus no piesārņošanas, saglabātu būtiskus kultūras mantojuma elementus mežā un veicinātu meža noturību un pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Noteikumu projektā ietverts nosacījums, ka plāns satur tekstuālu un kartogrāfisku informāciju par apsaimniekojamās teritorijas meža zemēm, meža apsaimniekošanas mērķiem, pasākumiem un meža resursu (ekonomisko, vides un sociālo) novērtējumu. Ja apsaimniekojamo teritoriju veido vairāki meža īpašumi, var izstrādāt kopēju apsaimniekojamās teritorijas meža apsaimniekošanas plānu.

Noteikumu projekts paredz, ka plāni, kas apstiprināti pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgi līdz to termiņa beigām. Meža likuma pārejas noteikumu 30. punktā noteikts, ka par Meža likuma 31.1 pantā minētajiem plāniem uzskatāmi līdz 2012. gada 1. janvārim izstrādātie valsts meža apsaimniekošanas plāni, kas piemērojami līdz to derīguma termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2016. gada 31. decembrim, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

Publikācija: “Noteikumu projekts “Noteikumi par meža apsaimniekošanas plānu””, Valsts kanceleja, publ. 04.02.2014

Avots: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40299582&mode=mk&date=2014-02-04

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *