Būvniecības valsts kontroles birojs savu darbu uzsāks šā gada 1.oktobrī

Šā gada 29.jūlijā Ministru kabinets akceptēja Ekonomikas ministrijas izstrādāto un virzīto lēmuma projektu par Būvniecības valsts kontroles biroja (turpmāk – Birojs) izveidi. Birojs savu darbu uzsāks šā gada 1.oktobrī, lai to nodrošinātu, Ekonomikas ministrija ir atradusi iespēju pārdalīt finansējumu esošā budžeta ietvaros un novirzīt biroja darba uzsākšanai 999483 eiro. Pašreiz būvniecības uzraudzība, būvinspektoru izvēle un to uzdevumu definēšana, kā arī būvinspektoru uzraudzība un kontrole ir pašvaldību pārziņā. Jau iepriekš Valsts kontrole ir norādījusi, ka situācija, kad pašvaldību būvinspektori ir vienīgās amatpersonas, kas uzrauga būvniecību pašvaldībās, arī gadījumos, kad pati pašvaldība veic būvniecību, var radīt risku būvniecības uzraudzības kvalitātei. Tāpat arī būves pieņemšana ekspluatācijā var notikt nepilnvērtīgi izvērtējot tās gatavību un atbilstību normatīvo aktu prasībām. Birojs veiks arī ekspluatācijā nodotu būvju apsekojumus. Šobrīd šādu ēku drošuma jautājums ir tikai pašu īpašnieku ziņā, tomēr pastāv riski, ka būves var ekspluatācijas laikā kļūt nedrošas.

Biroja uzdevums ir:

1) nodrošināt būvdarbu valsts kontroli, veicot šādu būvju būvdarbu kontroli un pieņemšanu ekspluatācijā:

  • tādu jaunu publisku ēku būvniecību un pārbūvi, kurās paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem,
  • būves, kuru paredzētajai būvniecībai atbilstoši likuma “Par ietekmes uz vidi novērtēšanu” 4.panta pirmās daļas 1.punktam piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra,
  • jaunas būves vai esošu būvju pārbūves, kuru ieceres iesniedzējs ir pašvaldība, ja publisku būvdarbu līguma līgumcena ir 1,5 miljoni eiro vai lielāka;

2) nodrošināt publisku ēku ekspluatācijas uzraudzību;

3) nodrošināt būvniecības informācijas sistēmā iekļautās informācijas pieejamību;

4) organizēt būvprojektu un būvju ekspertīzi, gadījumos, kad būvniecības pasūtītājs ir publisko tiesību juridiskā persona vai tās institūcija, kā arī gadījumos, kad starp būvniecības procesa dalībniekiem ir strīds un nepieciešams neatkarīgas būvprojekta vai būves ekspertīzes atzinums;

5) informēt kompetences pārbaudes iestādes par būvspeciālistu profesionālās darbības pārkāpumiem;

6) nodrošināt metodisku palīdzību savas kompetences jautājumos;

7) organizēt būvniecības procesā iesaistīto uzraudzības un kontroles iestāžu un nevalstisko organizāciju sadarbību, lai veicinātu būvspeciālistu profesionālās kompetences paaugstināšanu;

8) izskatīt iesniegumus un sūdzības par būtiskiem normatīvo aktu pārkāpumiem būvniecības procesā vai arī gadījumos, kad būve ir radījusi vai var radīt bīstamību vai būtisku kaitējumu personu dzīvībai, veselībai, īpašumam vai videi.

Detalizētāks ar Ekonomikas ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu „Par Būvniecības valsts kontroles biroja izveidei un uzdevumu izpildei nepieciešamajiem pasākumiem un finansējumu” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē: http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40328753&mode=mk&date=2014-07-29.

 

Raksts: „1.oktobrī tiks izveidots Būvniecības valsts kontroles birojs”, LR Ekonomikas ministrija, publ. 29.07.2014

Avots: www.em.gov.lv

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *