Dabas tūrisma infrastruktūras attīstībā Latvijā ieguldīs 2,7 miljonus eiro

Ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējumu Latvijā šogad tiks turpināta dabas tūrisma infrastruktūras tūrisma attīstība – Dabas aizsardzības pārvalde noslēgusi vienošanos ar Vides aizsardzības  un reģionālās attīstības lietu ministriju (VARAM) par projekta “Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. IV kārta” īstenošanu 2 757 650,00 EUR apmērā.

Projekts paredz tādas dabas tūrisma infrastruktūras izveidi, kas mazinātu apmeklētāju iespējamo ietekmi aizsargājamām sugām un biotopiem 10 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās visā Latvijā – Gaujas nacionālajā parkā, Slīteres nacionālajā parkā, Ķemeru nacionālajā parkā, dabas parkā „Abavas senleja”, dabas parkā „Ragakāpa”, dabas parkā „Salacas ieleja”, Teiču dabas rezervātā, dabas liegumos „Liepājas ezers” un „Užava” un aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja”.

Iepriekšminētajās teritorijās tiks veidotas laipas, tiltiņi, gājēju takas, norobežojumi un veikta skatu platformu būvniecība. Pie atsevišķiem infrastruktūras objektiem tiks izvietotas atkritumu urnas un tualetes. Taps informācijas stendi un norāžu zīmes, tajā skaitā arī īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežzīmes. Tiks izveidoti stāvlaukumi un sakārtoti piebraucamie ceļi.

Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektore Sandra Bērziņa: “Kopš 2010. gada VARAM un Dabas aizsardzības pārvalde mērķtiecīgi iegulda ES finansējumu dabas tūrisma infrastruktūras attīstībā Latvijā, un šis projekts ir iepriekš īstenoto aktivitāšu turpinājums. Tūrisms dabas teritorijās, t.sk. ES īpaši aizsargājamajās teritorijās Natura 2000, pēdējās desmitgadēs ir attīstījies strauji. Šī projekta nolūks ir radīt tādus apstākļus, lai tūristu atrašanās dabas objektos neatstātu negatīvu ietekmi. Taku, laipu, ugunskuru vietu u.c. infrastruktūras izveide ir tieši saistīta ar apmeklētāju plūsmas regulēšanu un saudzīgu dabas vērtību un resursu patērēšanu. Tā kā arvien lielāku lomu dabas aizsardzībā ieņem sabiedrības izglītošana, tad projekta ietvaros nozīmīga loma atvēlēta informācijas infrastruktūrai – stendiem, norādēm u.tml..”

 

Raksts: “Dabas tūrisma infrastruktūras attīstībā Latvijā ieguldīs 2,7 miljonus eiro”, Dabas aizsardzības pārvalde, publ. 14.04.2015

Avots: http://www.daba.gov.lv/public/lat/zinas/2041/

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *