Aktualizēts atbalsta regulējums dalībai ES pētniecības programmu projektos

Š.g. 26.maijā Ministru kabinets apstiprināja kārtību, kādā piešķirams atbalsts dalībai Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovāciju programmu projektos, kā arī noteica šo programmu pētniecības un attīstības projektus, kuri atbilst prasībām atbalsta saņemšanai. Atbalsta saņēmēji būs zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, komersanti, biedrības un citi saimnieciskās darbības veicēji neatkarīgi no to juridiskā statusa. Atbalsts dos iespēju valstij ražot eksportējamus produktus un sniegt starptautiski konkurētspējīgus pakalpojumus.

Pieņemtie noteikumi nosaka prasības pretendentam atbalsta saņemšanai, atbalsta apjomus, intensitāti un palielinājumu, attiecināmās izmaksas un citus ar atbalstu saistītus jautājumus. Maksimāli pieļaujamais valsts līdzfinansējuma vai valsts atbalsta apmērs vienam projektam nepārsniegs vienu miljonu eiro kārtējā gada ietvaros, izņemot valsts līdzfinansējumu dalības nodrošināšanai COST aktivitātē. Atbalstu saņems tie projekti, kuriem ir nepieciešams Latvijas daļas finansējums, jo šādi projekti jau ir kvalificējušies atbilstoši attiecīgo ES institūciju organizētiem atklāto projektu konkursu prasībām un tiem tiek piešķirts attiecīgs ES finansējums. Atbalsts sekmēs uzņēmumu investīcijas pētniecībā un attīstībā un veidotas saiknes un sinerģiju starp uzņēmumiem, pētniecības un izstrādes centriem un augstākās izglītības nozari, it īpaši veicinot investīcijas produktu un pakalpojumu attīstībā, tehnoloģiju nodošanu, sociālās inovācijas, ekoinovācijas, sabiedrisko pakalpojumu lietotnes, pieprasījuma stimulēšanu, tīklu veidošanu, kopu izveidi un atvērtās inovācijas ar viedās specializācijas palīdzību.

Tiks optimizēta starptautisko programmu administrēšana,- atbalsta pretendentiem turpmāk projektu iesniegumi būs jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA), nevis Izglītības un zinātnes ministrijā. VIAA arī turpmāk slēgs līgumus ar atbalsta pretendentiem par atbalsta piešķiršanu un uzraudzīs to izpildi.

Ar MK noteikumu projektu “Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā” var iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40347400&mode=mk&date=2015-05-26

 

Raksts: “Aktualizēts atbalsta regulējums dalībai starptautiskajās programmās pētniecības un tehnoloģiju jomās”, Izglītības un zinātnes ministrija, publ. 26.05.2015

Avots: http://www.izm.gov.lv/lv/aktualitates/734-aktualizets-atbalsta-regulejums-dalibai-starptautiskajas-programmas-petniecibas-un-tehnologiju-jomas

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *